PAYLAŞ

Sigorta eksperliği faaliyetinde bulunan Tüzel kişilerin (şirketlerin) sicile kayıt başvurularında izlenecek yöntem

Dilekçe hazırlanarak, dilekçe ile birlikte eklenecek belgelerin Hazine Müsteşarlığı’nın yazışma adresine gönderilmesi gerekmektedir. Dilekçe örneği, dilekçeye eklenecek belgelerin listesi ve Hazine Müsteşarlığı’nın yazışma adresi aşağıda verilmiştir.

Dilekçeye eklenecek belgeler

1. Sadece Şirket ana sözleşmesinin yayımlandığı tüm Ticaret Sicil Gazetelerinin asılları veya noter onaylı örnekleri (fotokopileri)

*** Aşağıdaki açıklamayı okuyunuz ****

2. Şirket imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği (fotokopisi)

*** Aşağıdaki açıklamayı okuyunuz ****

3. Şirkette çalışan tüm eksperlerin eksperlik belgelerinin noter onaylı örnekleri (fotokopileri)

Dilekçe ve eklenecek belgelerin gönderileceği yazışma adresi
Hazine Müsteşarlığı
Sigortacılık Genel Müdürlüğü
İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek /ANKARA

Açıklama

Başvurudan önce,
1- Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış anasözleşmede yer alan şirket ünvanında ve "amaç” maddesinde, sigorta hasar eksperliği ile ilgili olmayan ifadeler bulunması durumunda, bu ifadelerin anasözleşmeden çıkarılması gerekmektedir.

ÖNERİ:
Amaç maddesi metninin, "şirketin amacı sigortaya konu edilen rizikoların gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini tespit ile mutabakatlı kıymet, ön ekspertiz ve gözetim gibi işlemleri yapmaktır” şeklinde değiştirilmesi mümkündür.

2- İmza sirkülerlerinde sayılan kişilerin tamamının sigorta eksperliği belgesine sahip kişilerden oluşmaması halinde, söz konusu sirkülerin, imzaya yetkili kılınacakların tamamının sigorta eksperliği belgesine sahip kişilerden oluşacak şekilde değiştirilmesi gerekmektedir.


Bu sayfa en son 8.07.2014 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ