PAYLAŞ

Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Seçimi Usûl Ve Esasları

SİGORTA EKSPERLERİ İCRA KOMİTESİ SEÇİMİ

USÛL VE ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Esasların amacı, Sigorta Eksperleri İcra Komitesi seçimlerinde uygulanacak usûl ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Esaslar, Sigorta Eksperleri İcra Komitesi seçimini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Esaslar, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 26 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun Geçici 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Esaslarda geçen;

a) Müsteşarlık: Başbakanlık Hazine Müsteşarlığını,

b) Birlik: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

c) Levha: Türkiye’de faaliyette bulunan sigorta eksperleri için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen faal olarak çalışanlara ilişkin kayıtları gösterir levhayı,

ç) İcra Komitesi: Sigorta Eksperleri İcra Komitesini,

d) Sigorta Eksperi: Sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirleyen ve mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi işleri mutat meslek olarak yapan tarafsız ve bağımsız kişiyi,

e) Merkez Seçim Kurulu: Müsteşarlık ve Birlik tarafından ortak belirlenen üç kişiden oluşan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İcra Komitesi Üyeliği Seçimi

İcra Komitesi üyeliği seçimi

MADDE 5 – (1) Dokuz kişiden oluşan İcra Komitesinde görev almak üzere yedi asıl ve yedi yedek üye Levhaya kayıtlı gerçek ve tüzel kişi sigorta eksperleri arasından Birlik tarafından belirlenen yer ve tarihte gizli oy ve açık tasnif usulüyle seçilir. İki üye Birlik tarafından atanır. Atanan üyelerden biri Birlik Yönetim Kurulu üyesi, diğeri ise Birlik Genel Sekreteri veya görevlendireceği yardımcısıdır.

(2) Birlik, Levhaya kayıtlı gerçek ve tüzel kişi sigorta eksperleri listelerini incelemek ve İcra Komitesi üyeliği seçimini yapmak üzere Birlik personeli arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu oluşturur

(3) Seçim sandık kurulu, seçimlerin bu esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.

(4) İcra Komitesi seçimlerine katılacak Levhaya kayıtlı gerçek ve tüzel kişi sigorta eksperleri ile seçimin yapılacağı tarih ve yer ile diğer hususlar Birliğin internet sitesinde yayımlanmak suretiyle iki işgünü ilan edilir.

(5) İcra Komitesi üyeliği seçim sandıklarının yer ve sayısı ile oy kullanma süresi, oy pusulasının şekli ve seçimle ilgili diğer hususlar seçim sandık kurulu tarafından belirlenir. Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, Birlik tarafından temin edilir.

(6) Belirlenen oy kullanma süresi içinde seçime ayrılan yer veya bölümde yalnız seçim yapılır ve seçim işleri bu Esaslar hükümlerine uygun olarak yürütülür.

İcra Komitesi üyeliği seçilme yeterliliği

MADDE 6 – (1) İcra Komitesi üyesi olabilmek için kişinin;

a) En az on yıl bilfiil sigorta eksperliği yapması,

b) Mesleğinde itibar sahibi olması,

gerekir.

(2) İcra Komitesi üyelerinde aranacak itibar, aşağıdaki hususlar dikkate alınarak değerlendirilir.

a) Vergi borcu bulunmaması.

b) Sosyal güvenlik prim borcu olmaması.

(3) Gerçek kişi sigorta eksperleri ile tüzel kişi sigorta eksperleri temsilcileri gerçek kişilerden, geçmiş beş yıl içerisinde disiplin cezası alanlar ile hakkında sigorta eksperliğine engel bir suçtan dolayı kovuşturma açılmasına karar verilenler kovuşturma tamamlanana kadar İcra Komitesine seçilemez ve tüzel kişiyi temsil edemez.

İcra Komitesi üyeliği adaylık başvurusu

MADDE 7 – (1) İcra Komitesi üyesi adayı olmak isteyen Levhaya kayıtlı gerçek ve tüzel kişi sigorta eksperleri, Birlik tarafından ilan edilen tarih aralığı içerisinde Birliğe bu Esaslarda belirtilen seçilme yeterliliğine sahip olduğuna dair bir taahhütname ve bir dilekçe ile başvururlar. Bu başvurular Birlik tarafından incelenir.

(2) İcra Komitesi üyesi adaylarına ilişkin bilgiler Birliğin internet sitesinde bir tam gün ilan edilir.

Oy verme işlemi

MADDE 8 – (1) Oy verme işlemleri, gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılır. Belirlenen seçim süresi sona erdiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler de oylarını kullanırlar. Seçmen listelerinde adı yazılı olmayanlar oy kullanamazlar. Oylar, oy verenin kimliğinin oda veya bir başka resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.

(2) Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin, temsile yetkili olduklarına dair son bir ay içerisinde düzenlenmiş ve ilgili ticaret sicili memurluğunca tasdik edilmiş bir belgeyi oy kullanma sırasında ibraz etmeleri gerekir. Birden fazla temsilcisi bulunan tüzel kişiler, ticaret sicili memurluklarına verilecek bir dilekçe ile hangi temsilcinin seçimlerde oy kullanacağını belirtir. Ticaret sicili memurluğunca da bu dilekçede belirtilen temsilci için yetki belgesi düzenlenir. Aday olacak tüzel kişi sigorta eksperinin temsilcisinin de Levhaya kayıtlı sigorta eksperi olması gerekir.

(3) Oylar, herhangi bir şekilde hazırlanmış oy pusulalarının, üzerinde Birlik mührü bulunan ve oy verme sırasında verilecek tek tip zarflara konulması suretiyle kullanılır.

(4) Oylar ilan edilen gün ve saatte belirlenen yerlerde, seçim sandık kurulunun huzurunda sandığa atılmak suretiyle kullanılır.

(5) Seçmenlerin oy pusulalarını gizli olarak doldurmaları veya hazır ve basılı oy pusulalarını zarfa koymaları için, kendilerine kapalı oy verme yeri gösterilir. Oy pusulalarının bu kapalı yerde zarfa konulması mecburidir.

(6) İcra Komitesi üyeliği seçimi için doldurulacak oy pusulalarında asıl ve yedek üye adaylarının isimleri ayrı ayrı belirtilir.

(7) Oy pusulalarına gerçek kişi sigorta eksperlerinin ad ve soyadları, tüzel kişi sigorta eksperlerinin ise ticaret unvanı ve temsilcisi gerçek kişinin adı ve soyadı ile birlikte yazılır. Aday adlarının yanına sıra numarası konulmaz, konulmuş ise bunlar tercih sırasını göstermez. Seçmenin oy hakkını sınırlayıcı hiçbir tedbir alınamayacağı gibi, mükellefiyet de yüklenemez. Bir seçmen kapalı oy yerinden dışarı çıkmadıkça hiç kimse oraya giremez.

(8) Zarfı alan seçmen doğrudan kapalı oy verme yerine gider ve oyunu bu yerde zarfa koyar. Kapalı oy verme yerine girmeyen veya zarfı alıp oy vermeyen, ya da açıkta oy kullanmak isteyen seçmenden zarf seçim sandık kurulunca geri alınır, bu kişiye oy kullandırılmaz, du­rum tutanakla tespit olunur.

Sandıkların açılması ve oyların tasnifi

MADDE 9 – (1) Seçim sonunda sandık, seçim sandık kurulu üyeleri tarafından oy verme yerinde bulunanların gözü önünde açılır ve çıkan zarflar sayılarak tutanağa yazılır.

(2) Sandıktan çıkan bütün zarflar, tek tek kontrol edilir. Bunun sonucunda, Birlik mührü bulunmayan veya üzerinde herhangi bir işaret, imza veya hüviyet taşıyan zarflar geçersiz sayılarak ayrılır. Kalan zarfların sayısı, oy veren seçmen sayısıyla karşılaştırılır. Zarfların sayısı oy veren seçmen sayısından fazla çıktığı takdirde seçim sandık kurulu başkanı, kalan zarflar arasından fazlayı karşılayacak sayıda zarfı gelişigüzel çekerek ayırır.

(3) Ayrılan zarfların sayısı tutanağa geçirilir ve bu zarflar açılmadan derhal yakılmak suretiyle yok edilir. Bundan sonra geçerli zarflar sayılarak sandığa konur ve ara verilmeksizin alenen tasnife başlanır.

(4) Oyların sayımı ve dökümü aralıksız devam eder. Yapılacak itirazlar işi durdurmaz.

(5) Tasnif işinin tertibi ve idaresi seçim sandık kurulu başkanına veya onun bulunmama­sı halinde görevlendireceği sandık kurulu üyesine aittir. Tasnif neticesinde oy pusulalarının zarf sayısına uygunluğu kontrol edilir ve keyfiyet tutanağa geçirilir.

(6) Adayların aldıkları oylar belirlendikten sonra, adaylar en yüksek oy alandan aşağıya doğru sıralanır ve seçilecek kişi kadar aday, sırasıyla en yüksek oy alandan başlamak üzere adaylar arasından belirlenir. İcra Komitesi yedek üye adayları için de aynı işlem gerçekleştirilir.

(7) Oy pusulasında, öncelikle aday olmayan isimler silinir. Daha sonra, geriye kalan isimler arasından tespit edilen seçilecek kişi sayısından fazla olan isimler sondan başlayarak silinir. Belli aday sayısından az sayıda isim ihtiva eden oy pusulası olduğu gibi kabul edilir ve geçerli sayılır. Aynı isim pusulada birkaç defa yazılsa bile tek oy sayılır.

Geçersiz oy pusulaları

MADDE 10 – (1) Oy pusulalarının tasnifinde uygulanacak esaslar şunlardır;

a)Seçim sandık kurulunca verilen mühürlü zarftan başka zarfa konulmuş pusulalar geçersiz sayılır.

b)Seçmenlerin adını, soyadını, imzasını ve siyasi hüviyetini belli edecek herhangi bir alamet veya işaret taşıyan zarfların içerisinden çıkan oy pusulaları geçersiz sayılır.

c) Okunabilen ve seçilme yeterliliğini haiz olanlara verilenler hariç, ihtiva ettikleri adlardan hiçbirisi sandık kurulunca okunmayan oy pusulaları geçersiz sayılır.

ç)Aynı zarftan çıkan muhtelif adlar taşıyan birden fazla oy pusulaları geçersiz sayılır.

d)Bir zarftan aynı adları taşıyan birden fazla oy pusulası çıkması halinde bunların bir tanesi geçerli sayılır, diğerleri imha edilir.

e)Bir oy pusulasında seçilme yeterliliğini haiz olanlarla olmayanların adları bir arada yazılı ise, seçilme yeterliliğini haiz olmayanların adları okunacak şekilde çizildikten son­ra diğer şahısların oyları geçerli sayılır.

f)Tüzel kişi unvanı ile gerçek kişi temsilcisinin adı-soyadının birlikte yazılmaksızın yalnızca birinin ismi/unvanı yazılmış olduğunun tespit edilmesi halinde bu isim/unvan çizilerek diğer kişilerin oyları geçerli sayılır.

g)Oy pusulasında aday listesinde olmayan bir kişinin isminin bulunması halinde bu isim çizilerek, diğer şahısların oyları geçerli sayılır.

ğ) Seçmenin hüviyetini veya oyunu belli edecek herhangi bir işaret, kayıt, ibare taşıyan zarfın içindeki oy pusulaları geçersiz sayılır.

Tutanak

MADDE 11 – (1) Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenecek bir tutanakla tespit olunur. Bu tutanağa;

a)Seçimlerin yapıldığı tarih ve gün,

b)Oy sandığının seçim sandık kurulu üyeleri ve seçim yerinde hazır bulunanlar huzurunda alenen açıldığı saat ve dakika,

c)Seçmen listesinde yazılı olan seçmenlerin sayısı,

ç)Oy kullanan seçmenlerin sayısı,

d)Sandıktan çıkan zarf sayısı, geçersiz zarf sayısı ve ikisi arasındaki farkın oy vermiş olan seçmen sayısıyla karşılaştırılması sonucu, zarf sayısı fazla çıkmış ise fazla zarf sayısının adedi ile geçersiz ve fazla zarfların imha edildiği hususu,

e)Geçerli sayılan oy pusulalarının sayısı,

f)Oy pusulalarının kaç adedinin hangi sebeplerden dolayı geçersiz sayıldığı,

g)İtiraz edilmiş ve fakat geçerli sayılmış oy pusulalarının adedi,

ğ)Adaylar ile seçilenlerin aldıkları oy sayısına göre sıra ile sicil numaraları, adları soyadları, tüzel kişilerin unvanları ve temsilcileri ile oy miktarları,

h) Tasnif sonucunun sandık kurulu başkanı tarafından orada hazır bulunanlara duyurulduğu,

ı)Oy verme işlemlerinin bu Esaslara aykırı olduğu haber verilmiş veya şikâyet edilmiş olması halinde ise bunların nelerden ibaret bulunduğu

yazılır ve beş nüsha olarak düzenlenen tutanak seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.

(2) Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere Birlik Genel Sekreterliğine tevdi edilir.

Oyların eşitliği

MADDE 12 – (1) Adaylar arasında eşit sayıda oy almış olanlar bulunduğu takdirde seçim sandık kurulu önünde seçim sandık kurulu başkanı tarafından kura çekilerek sıralama yapılır. Son sıra­da eşit sayıda oy alanlardan sıralama kurasını kazanamayanlar seçilmemiş sayılır.

İcra Komitesi üyeliği seçim sonuçlarına ilişkin itirazların incelenmesi

MADDE 13 – (1) İcra Komitesi üyeliği seçim sonuçları, Birliğin internet sitesinde ilan edilir. İlan edilen seçim sonuçlarına itiraz süresi, seçim sonuçlarının ilanından itibaren bir iş günüdür.

(2) İcra Komitesi seçimlerinin devamı sırasında yapılan işlemler ile ilan süresi içerisinde seçim sonuçlarına Merkez Seçim Kurulu nezdinde itiraz edilebilir. Merkez Seçim Kurulu itirazı iki işgünü içerisinde karara bağlar. Bu karar kesindir.

(3) İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra, Birlik kesin sonuçları seçim yerinde asılmak ve Birlik internet sitesinde yayımlamak suretiyle bir tam iş günü ilan eder.

(4) İcra Komitesi üyeliğine seçildikleri kesinleşenlere, Birlik tarafından durum yazılı olarak derhal bildirilir.

İcra Komitesi üyeliğinin sona ermesi

MADDE 14 – (1) İcra Komitesi üyesi olarak seçilen kişinin, herhangi bir nedenle üye olma yeterliliğini kaybetmesi halinde bu kişinin İcra Komitesi üyeliği sona erer.

(2) Tüzel kişi sigorta eksperi ile temsilcisi arasındaki ilişkinin sona ermesi, temsilcinin istifası veya ölümü hâlinde, tüzel kişi sigorta eksperinin ve temsilcisinin İcra Komitesi üyeliği sona erer.

(3) İcra Komitesi üyesinin, ardı ardına yapılmış üç toplantıya geçerli bir özrü olmadan katılmaması halinde gerçek ve tüzel kişinin üyeliği kendiliğinden sona erer. Toplantıya katılmamaya ilişkin mazeretin İcra Komitesi tarafından kabul edilmesi gerekir.

İcra Komitesi yedek üyelerin göreve çağrılması

MADDE 15 – (1) Herhangi bir nedenle icra komitesi seçilmiş üyeliklerinde boşalma olması halinde yedek üyeler sırasıyla Birlik Genel Sekreteri tarafından göreve çağrılır. Göreve çağrı yazısı, ilgilinin kayıtlı en son adresine tebliğ edilir.

Seçimlerin iptali

MADDE 16 – (1) Seçimler öncesinde veya seçimler sırasında bir usulsüzlüğün tespit edilmesi halinde Merkez Seçim Kurulu seçimlerin iptaline ve yenilenmesine resen karar vermeye yetkilidir.

(2) Merkez Seçim Kurulu tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde; yenilenecek seçimlerde bu Esaslarda düzenlenen süreleri kısaltmaya ve seçim usullerini belirlemeye Merkez Seçim Kurulu yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Esaslar, Birliğin internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Esaslar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı tarafından yürütür.

YÜRÜRLÜK TARİHİ: 13.04.2009

Bu sayfa en son 19.06.2014 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ